Szkolenia controlling - Finanse

 Witamy na stronach Masters CSB poświęconych tematyce finansowej

Ten obszar naszego portalu przeznaczony jest dla specjalistów z zakresu finansów, których decyzje w bezpośredni sposób wpływają na kondycję ekonomiczno-finansową firmy, jak i niefinasistów, którzy niejednokrotnie stykając się w swojej pracy z informacją finansową muszą ją rozumieć i potrafić wykorzystać oraz pracowników banków i innych instytucji finansowych, którzy oceniają kondycję finansową firm.

Dzięki stałemu podnoszeniu i aktualizowaniu kompetencji można wykonywać swoją prace jeszcze efektywniej i jednocześnie   ugruntowywać swoją pozycję na rynku pracy. Wybierając dopasowane szkolenia, zarówno te otwarte, jak i zamknięte, które   skierowane są do grup zorganizowanych, inwestuje się w swoją przyszłość zawodową.

Za pośrednictwem Centrum Szkolenia Biznesu Masters mogą Państwo skorzystać z dopasowanych do swoich potrzeb usług szkoleniowych – szkoleń zawodowych, umiejętności miękkich, także wziąć udział w konferencjach, seminariach oraz wyjazdach biznesowych. Naszym głównym celem jest wspieranie sukcesów zawodowych naszych klientów.

Szkolenia z controllingu

Dzięki szkoleniom w zakresie controllingu ich uczestnicy uzyskują wiedzę dotyczącą narzędzi diagnostycznych służących do planowania, koordynacji oraz kontroli procesów ekonomicznych w celu osiągnięcia określonych celów dla organizacji. Podczas zajęć uczestnicy poznają między innymi narzędzia stosowane w controllingu, zajmują się analizami słabych i mocnych storn firm, możliwości egzystencji firm, regulacji procesów biznesowych i innego rodzaju procesów.

Oferujemy Państwu szkolenia oraz usługi doradcze w czterech obszarach tematycznych:

 • zarządzanie finansami, rachunkowość i podatki
 • analiza finansowa
 • planowanie finansowe
 • Controlling i rachunkowość zarządcza

Podczas szkoleń:

 • dostarczamy wiedzę, interpretujemy przepisy z zakresu prawa podatkowego  oraz rachunkowości firm
 • prezentujemy najlepsze przykłady z polskiej praktyki gospodarczej,
 • wspólnie rozwiązujemy problemy , z którymi stykają się uczestnicy,
 • analizujemy konkretne przykłady z działalności przedsiębiorstwa,
 • doskonalimy umiejętności uczestników poprzez wykonywanie ćwiczeń i mikro-projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi programami szkoleń, które mogą być dowolnie modyfikowane w celu dostosowania do Państwa oczekiwań.

 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW NIEFINANSISTÓW

Cel szkolenia:

 • dostarczenie podstawowej wiedzy o finansach i rachunkowości oraz różnych zastosowaniach tej wiedzy, poznanie języka używanego w dziedzinie finansów,
 • zapoznanie z podstawowymi metodami oceny decyzji gospodarczych z uwzględnieniem ich konsekwencji pieniężnych,
 • doskonalenie umiejętności bieżącego prognozowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy, planowania źródeł finansowania zapotrzebowania, zarządzania nadwyżkami finansowymi,
 • przedstawienie podstawowych sposobów i metod, przydatnych w zarządzaniu z uwzględnieniem problematyki finansowej.

W programie:

 • wprowadzenie do rachunkowości i finansów,
 • podstawowe sprawozdania finansowe,
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • rachunek kosztów i jego wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji,
 • wartość pieniądza w czasie i ocena efektywności projektów inwestycyjnych,
 • wprowadzenie do zarządzania wybranymi elementami finansowymi.

 

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE CONTROLLINGU I RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ, EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej wykorzystania współczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej i controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • prezentacja skutecznych narzędzi zarządzania informacją o kosztach, metod zwiększania efektywności kosztów i skutecznego kontrolowania kosztów,
 • przygotowanie uczestników do wdrażania controllingu i lepszego rozumienia warunków jego prawidłowego funkcjonowania.

W programie:

 • główne idee zarządzania oparte na filozofii controllingu
 • istota i formy planowania
 • kierowanie i kontrola
 • controlling a rachunkowość zarządcza
 • instrumenty controllingu
 • organizacja wdrożenia systemu controllingu i koncepcja zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie
 • koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • budżetowanie

Inne szkolenia z controllingu:

 1. Warsztaty praktyczne – zastosowanie controllingu do zarządzania przedsiębiorstwem (zajęcia przy komputerach).
 2. Zastosowanie MS EXCEL w controllingu – warsztaty (zajęcia przy komputerach).
 
ANALIZA FINANSOWA - czyli jak efektywnie ocenić działalność firmy i jej kontrahentów

Celem szkolenia jest dostarczenie szczegółowych informacji o sposobach analizy firmy oraz interpretacji i wykorzystaniu uzyskanych wyników. W szczególności:

 • zaprezentowanie technik diagnostyki finansowej i oceny kondycji firm,
 • doskonalenie umiejętności czytania i weryfikacji sprawozdań finansowych,

W programie:

 • wstęp do analizy finansowej,
 • źródła danych dla analizy finansowej i ich wstępna analiza,
 • metody analizy płynności finansowej,
 • metody oceny wykorzystania posiadanego majątku,
 • metody analizy zyskowności przedsiębiorstwa,
 • metody analizy zadłużenia przedsiębiorstwa,
 • całościowe sposoby analizy firmy.

 

JAK EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ NALEŻNOŚCIAMI ORAZ SPRZEDAŻĄ?

Cel szkolenia:

 • przedstawienie praktycznych metod efektywnego zarządzania należnościami i podejmowania trafnych decyzji sprzedażowych,
 • zapoznanie ze sposobami oceny stanu należności oraz sposobami oceny efektywności decyzji o sprzedaży na kredyt.

W programie:

 • miejsce należności w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa,
 • zakres i źródła informacji niezbędnych do podjęcia decyzji kredytowych,
 • decyzje sprzedażowe,
 • sprzedaż na kredyt jako inwestycja,
 • ocena ryzyka współpracy z potencjalnym odbiorcą,
 • wykorzystywanie drzew decyzyjnych oraz opcji w podejmowaniu decyzji kredytowych,
 • prognozowanie wielkości należności i wpływów pieniężnych,
 • monitoring należności,
 • należności jako źródło finansowania,
 • ocena kredytu kupieckiego z perspektywy kredytobiorcy.

 

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Cel szkolenia:

 • prezentacja metodologii oceny sprawozdań finansowych, wpływu zasad ich sporządzania na kształt i prezentowane w sprawozdaniu wielkości: interpretacja pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, a także wyliczanych na ich podstawie wskaźników.

W programie:

 •  bilans jako podstawowe źródło informacji o majątku firmy i sposobach jego finansowania,
 • wycena pozycji bilansowych,
 • ocena rachunku zysków i strat jako informacja o efektach prowadzonej działalności,
 • sprawozdanie z przepływów pieniężnych (cash-flow),
 • analiza pionowa i pozioma sprawozdań,
 • wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • analiza przepływów pieniężnych.

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PRAKTYCE - zasady budowy, metodologia sporządzania, analiza i interpretacja

Cel szkolenia:

 • prezentacja zasad budowy rachunku przepływów pieniężnych i metodologii sporządzania,
 • analiza poszczególnych pozycji Cash-Flow, interpretacja danych dla potrzeb zarządzania firmą.

W programie:

 • obowiązki sprawozdawcze podmiotów,
 • odpowiedzialność za rachunkowość i sporządzanie sprawozdań,
 • przygotowanie do sporządzania Cash-Flow – agregacja danych z systemu księgowego,
 • konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych,
 • metoda pośrednia sporządzania przepływów z działalności operacyjnej,
 • metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,
 • metodologia sporządzania Cash-Flow – studium przypadku,
 • analiza rachunku przepływów pieniężnych – studium przypadku
 • analiza wskaźnikowa,
 • analiza pozioma,
 • analiza pionowa,
 • interpretacja informacji o Cash-Flow.

 

BUDŻETOWANIE DLA MENEDŻERÓW

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy o wszystkich etapach sporządzania dokładnego i użytecznego budżetu;
 • doskonalenie umiejętności w zakresie:
 • przygotowywania profesjonalnych planów i budżetów dla swoich działów,
 • logicznego posługiwania się liczbami,
 • świadomego kontrolowania przyjętych rozwiązań budżetowych.

W programie:

 • wstęp do budżetowania,
 • metody statystyczne w budżetowaniu,
 • prognozowanie elementów budżetu,
 • zestawienia sprawozdań budżetowych,
 • analiza odchyleń od budżetu.

 

PLANOWANIE FINANSOWE

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sporządzania planów finansowych oraz ich interpretacji, czyli:

 • analiza związków i zależności pomiędzy rzeczowymi i finansowymi aspektami dostępnych wariantów działań,
 • przewidywanie przyszłych konsekwencji teraźniejszych decyzji w celu ograniczenia niepewności,
 • kontrola przebiegu procesów gospodarczych oraz dokonywanie oceny stopnia realizacji planowanych efektów.

W programie:

 • budowa planu finansowego,
 •  planowanie finansowe w układzie jednostek odpowiedzialności,
 • opracowanie założeń planu,
 • prognozowanie sprzedaży i kosztów,
 • inwestycje rzeczowe w planie finansowym,
 • planowanie wielkości zaangażowanych zasobów,
 • planowanie zapotrzebowania na środki finansowe i wybór źródeł finansowania,
 • planowanie restrukturyzacji finansowej,
 • monitoring płynności finansowej,
 • zarządzanie ryzykiem w planie finansowym,
 • analiza przypadku (przygotowanie planu finansowego).


We wszystkich wymienionych obszarach prowadzimy consulting i doradztwo.
Na życzenie przygotujemy program szkolenia zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

W przypadku zainteresowania naszymi szkoleniami zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub pod adresem: biuro@szkoleniamasters.plMASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU

email: biuro@szkoleniamasters.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019