Aktualności

 

 

SZKOLENIA DLA FIRM Z DOFINANSOWANIEM  z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO  ( KFS )

Pracodawca może uzyskać

- 80% dofinansowania do szkoleń dla  pracowników firm 

-100% dofinansowania szkoleń dla pracowników  mikroprzedsiębiorstw ( zatrudniających do 10 osób ).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby dostosowywali oni swoje kompetencje i umiejętności do zmieniających się  wymagań rynku pracy. KFS udziela wsparcia firmom na zasadzie pomocy de minimis – czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo.

Kto może skorzystać ze środków KFS?
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może ubiegać się każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej 1 osobę. Ponadto pracodawca, jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Na co można przeznaczyć Środki z KFS?

  • Kursy/szkolenia i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

W 2016 roku środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego w trzech priorytetach:
1) wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
3) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art.150 f ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do 30 roku życia).

Co mogą zyskać pracodawcy korzystający ze środków KFS?
W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie powyższych kosztów do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym na jednego pracownika wg następującego podziału:
-80 % kosztów kształcenia ustawicznego dla wszystkich pracodawców
-100 % kosztów kształcenia ustawicznego jeżeli pracodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców.
Jeśli cena kursu/szkolenia jest wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia – koszty powyżej tego limitu nie będą finansowane z KFS, a będzie musiał ponieść je pracodawca.                                                                                          

Przy wyliczaniu wkładu własnego, pracodawca uwzględnia wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego, liczone od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie działań w/w. Przy wyliczaniu wkładu własnego nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Jak  uzyskać dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ?
Pracodawca, aby uzyskać dofinansowanie musi złożyć wniosek do PUP-u (Powiatowy Urząd Pracy) właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej. Wnioski takie można składać zarówno w urzędzie jak i poprzez sieć Internet (pod warunkiem posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego). Formularze takie powinny być dostępne na stronach Powiatowych Urzędów Pracy. Ponadto osoba, która pełni w PUP-ie rolę doradcy klienta szczegółowo doradzi i wyjaśni jak złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia pracowników.

W ramach finansowania szkoleń ze środków KFS, przedsiębiorcy mogą skorzystać z bardzo szerokiej oferty szkoleniowej Masters Centrum Szkolenia Biznesu w zakresie szkoleń otwartych oraz szkoleń wewnętrznych. To dany PUP decyduje o przyznaniu środków na szkolenia na podstawie złożonego wniosku .W przypadku zainteresowania skorzystaniem z dofinansowania zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą.  

 

 

wróć do aktualności »


MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU

email: biuro@szkoleniamasters.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019