Projekty EFS

.

 UWAGA! PROJEKT ZREALIZOWANY - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A & A Polańska w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Nasz projekt pt.:

„AKADEMIA MENADŻERA"

obejmuje realizację bezpłatnych szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem Projektu jest nabycie i podniesienie kwalifikacji pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.

DO  PROJEKTU  MOGĄ BYĆ ZAKWALIFIKOWANI BENEFICJENCI OSTATECZNI, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

a. Przedsiębiorcy sektora Mikro lub Małych Przedsiębiorstwprowadzący działalność na terenie woj.małopolskiego oraz posiadający na terenie województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną.

Kwalifikator MŚP: http://www.parp.gov.pl/index/index/72

b. Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujący pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. małopolskim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) właściciele pełniący funkcje kierownicze wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

c. Przedsiębiorcy i Pracownicy przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis.

TEMATYKA SZKOLEŃ:

·       „WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH"

·       „ZARZĄDZANIE FINANSAMI"

·       „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI"

·       „ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI"

·       „NEGOCJACJE HANDLOWE"

UWAGA! Dana osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu realizowanym w ramach tego projektu.

> Całkowity wymiar czasowy każdego szkolenia wynosi 48 godz. dydaktycznych.
> Zajęcia na szkoleniach stacjonarnych (w Krakowie) będą się odbywały w systemie trzech sesji 2-dniowych.
> Zajęcia na szkoleniach wyjazdowych (w Zakopanem) będą się odbywały w systemie dwóch zjazdów 3-dniowych. 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNE I OBEJMUJE:

1. W przypadku szkoleń stacjonarnych (bez noclegu)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe
- obiady oraz przerwy kawowe
- zaświadczenie (po ukończeniu szkolenia i udzieleniu min. 60 % poprawnych odpowiedzi w teście końcowym)

2. W przypadku szkoleń wyjazdowych (z noclegiem)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe
- zakwaterowanie w pok. 2 lub 3-osobowych
- pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje)
- przerwy kawowe
- zaświadczenie (po ukończeniu szkolenia i udzieleniu min. 60 % poprawnych odpowiedzi w teście końcowym)

Koszt dojazdu na miejsce szkolenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ETAP I
1. Przesłanie faksem, e-mailem skan lub pocztą na adres BIURA PROJEKTU* lub dostarczenie osobiście następujących dokumentów:

> Formularz zgłoszenia -Zał. 1
> Dane uczestnika zgłaszanego do udziału w projekcie- Zał. 2.
> Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Zał. 5.

 

Informacji o projekcie udziela biuro w Lublinie
 tel. 81 533-31-39 lub 81 534-13-01

*ADRES SIEDZIBY ORGANIZATORA
  Lublin, ul. Strażacka 8/90

ETAP II
1. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną poproszeni o złożenie wszystkich dokumentów (załączniki nr 1-9 wymienione w Regulaminie Projektu) w oryginałach i z aktualną datą (osobiście w BIURZE PROJEKTU lub pocztą).

UWAGA! Dokumenty do wypełnienia zostaną przesłane e-mailem tylko zakwalifikowanym

2. O wyniku kwalifikacji:
> W ramach I etapu - będziemy informować tylko wstępnie zakwalifikowanych
> W ramach II etapu - wszyscy zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo

3. Nie złożenie dokumentów w terminie wyznaczonym w wezwaniu lub nie złożenie kompletu dokumentów oznaczać będzie rezygnację z uczestnictwa w projekcie.

4.   Z zakwalifikowanymi przedsiębiorstwami podpisane zostaną umowy (oraz zostaną wystawione zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis). Niepodpisanie umowy w umówionym terminie przez przedsiębiorstwo będzie uprawniało Organizatora do wykluczenia przedsiębiorstwa z uczestnictwa w projekcie.  

5. Osoby, które spełniają kryteria udziału w szkoleniu, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej szkolenia. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych.

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa i rekrutacji znajdują się w:

Regulaminie udziału w Projekcie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed zgłoszeniem do udziału w projekcie.

Więcej informacji o Europejskim Funduszu Społecznym znajduje się na stronach www.efs.gov.pl

 

 

   

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

wróć »

MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU

email: biuro@szkoleniamasters.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019